Regeneracja studni

Dobór metody regeneracji studni głębinowej uzależniony jest od stanu technicznego kolumny filtracyjnej jak i rodzaju osadów. Dane zawarte w dokumentacji hydrogeologicznej uzupełnione o wyniki inspekcji TV oraz badań diagnostycznych studni pozwalają na odpowiedni dobór technologii regeneracji studni.

Wykonujemy regeneracje studni do głębokości 300 m.
Pracujemy zgodnie z polskimi “Wytycznymi Renowacji Studni Wierconych” oraz normą DVGW W130.

Czyszczenie mechaniczne (szczotkowanie)

Polega na mechanicznym usunięciu luźnych i słabo zwięzłych osadów, które nagromadziły się na wewnętrznej części kolumny filtrowej.

 

Płukanie niskociśnieniowe

Metoda polegająca na płukaniu filtra studziennego w celu usunięcia luźnych i słabo zwięzłych osadów z filtra oraz strefy przyfiltrowej. Płukanie strefowe wymusza lokalny przepływ wody na odcinku filtra poprzez zastosowanie urządzenia z pakerami.

Płukanie wysokociśnieniowe 

Polega na płukaniu filtra oraz strefy przyfiltrowej za pomocą medium o dużym ciśnieniu przy wykorzystaniu dyszy głowicy obrotowej.

 

Regeneracja chemiczna

Dobór środków chemicznych stosowanych do usuwania osadów z filtra oraz strefy przyfiltrowej odbywa się poprzez analizę jakościową i ilościową osadu. Proces uwzględnia rodzaj utworów warstwy wodonośnej, stan konstrukcji kolumny filtracyjnej, warunki hydrochemiczne oraz stopień kolmatacji.

Ultradźwięki

Metoda polegająca na oddziaływaniu fal ultradźwiękowych. Działanie metody opiera się o generator umieszczony w studni. Fale ultradźwiękowe powodują oscylacje cząsteczek wody, lokalne wzrosty temperatury oraz ciśnienia. Osady znajdujące się w filtrze ulegają odspojeniu, natomiast osady występujące w obsypce żwirowej zostają uwolnione w wyniku tarcia ziaren obsypki.

Sprężone powietrze

Regeneracja polegająca na wykorzystaniu generatora impulsów wyposażonego w system zaworów, który jest w stanie w bardzo krótkim czasie (milisekundy) uwolnić zgromadzoną w generatorze energię. Powstałe hydrauliczne fale uderzeniowe wywołują efekt kawitacji spowodowany nagłą zmianą objętości.